نگاه جریانی ، نگاه نقطه ای

1

نگاه نقطه ای به گستاخی میرحسین خطاست. بیانیه منتشره وی نه برآمده از اقدام فردی، نه هیجانی و نه از سر بی ارادگی است.

نگاه نقطه ای به گستاخی میرحسین خطاست. بیانیه منتشره وی نه برآمده از اقدام فردی، نه هیجانی و نه از سر بی ارادگی است.

بلکه برخلاف گمانه های سطحی انگارانه، حاصل پخت وپزی جمعی و جریانی در راستای تداوم فتنه و هماهنگی کامل با هسته سخت تصمیم گیر این جریان بوده است.
بی تردید کینه ورزان جریان فتنه قلم تقدیر حیات سیاسی شان را به روان پریشی منزوی نمی‌سپارند تا متحمل هزینه های پیش بینی نشده بشوند.
از یاد نبریم این جماعت با مدیریت پادگانی چنین اجازه ای را برای نگارش نامه عذرخواهی خاتمی به محضر رهبری بعد از فتنه ۸۸ ندادند و به رغم ویرایش چندباره تشکیلاتی آن را مکتوم گذاردند.
کدام سیاست ورز اهل خبری است که نداند دهن دریدگی های پستوی این جماعت لجن بارتر از بیانیه میرحسین است؟
تاکنون گذر زمان جز بر عناد آنها نسبت به امام، انقلاب، ولایت فقیه و شهیدان حرم نیفزوده و جز به رکاب دادن بیشتر به دستگاه‌های اطلاعاتی عبری، غربی و عربی نینجامیده.

مدعی العموم و امنیت بانان کشور بدانند دور و دیر نیست که خواهیم دید تئوریسین های نافرمانی مدنی و عصیان مقابل نظام بر عهد جمعی خود با چهره ها و پروژه های جدیدتری از این دست همراه خواهند بود و اعلام برائتی در نفی بیانیه اتفاق نخواهد افتاد.

دیدگاه ها غیرفعال است