نظرات عجيب نمايندگان در مورد آمدن مير حسين

1

برخي رسانه هاي دوم خردادي براي چندمين بار طي ماههاي گذشته باز هم خبري از مير حسين موسوي منتشر كردند تا به قولي با موج سوراي خبري خودساخته كانديداهاي خود را در سايه قرار دهند خبر اين بود: يكي از چهره هاي مطرح اصولگرايان اخيرا پيشنهاد نامزدي ميرحسين موسوي را از جانب تشكل متبوع خود مطرح كرده است اين موضوع را با تشكل هاي اصولگرا در ميان گذاشتيم.
 
  
 اصولگرايان از مسيرحسين موسوي حمايت نكرده اند

سيدرضا اكرمي، عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اصولگرايان به هيچ عنوان از كانديداتوري ميرحسين موسوي حمايت نكرده اند و من اين خبر را به شدت تكذيب مي كنم و اين خبر را به دور از واقعيت عنوان مي كنم.

وی خاطرنشان كرد: قطعا ميرحسين موسوي به صحنه انتخابات نخواهد آمد كه بخواهد كانديداي جناحي باشد، اين سخنان فقط يك فضاسازي سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري است و بس.

* در صورت تمايل ميرحسين موسوي براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري، اين موضوع را در جبهه اصولگرايان بررسي مي كنيم

همچنین مجتبي شاكري، دبير سياسي جمعيت ايثارگران گفت: اخباري مبني بر حمايت اصولگرايان از كانديداتوري ميرحسين موسوي، تلاش هاي چالشي رسانه اي است، چرا كه ايشان نه در اين دوره و نه در دوره هاي قبل تمايلي به شركت در انتخابات نشان نداده است.

وی افزود: چنانچه ميرحسين موسوي اظهار تمايل براي حضور در صحنه انتخابات كند، اصولگرايان همانطور كه به مقبوليت ديگر افراد مي پردازند، ايشان را هم مورد بررسي قرار مي دهند.

وي در ادامه از تشكيل نشدن نشستي در مورد ساز و كار انتخابات در ميان اصولگرايان گفت و خاطرنشان کرد: مجموعه اصولگرايان حضور نشست جبهه اي در مورد ساز و كار انتخابات و برنامه هاي انتخاباتي نداشته اند ولي در اين ميان گزينه هايي با موقعيت هاي ويژه تر نسبت به موسوي هم وجود دارد.

دبير سياسي جمعيت ايثارگران تصریح كرد: اگر ميرحسين موسوي اعلام آمادگي كند بحث كانديداتوري وي قابل بررسي است و اصل براي ما داشتن ويژگي هاي اصولگرايي است كه در گفتمان اصولگرايي مطرح شد.

شاكري همچنين تاکید كرد: افرادي مي توانند كانديداي مطرح اصولگرايان باشند كه از مقبوليت برخوردار باشند و با شجاعت بتوانند نيازهاي ملت را برطرف كنند ما به دنبال شخصي هستيم كه امكان راي آوري و به صحنه آوردن مردم را داشته باشد.

*اصولگرايان هرگز به دنبال ميرحسين نخواهند رفت

جواد آرين منش، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با تاكيد بر اينكه اصولگرايان هرگز به دنبال ميرحسين موسوي نخواهند رفت گفت: رئيس جمهور آينده، اصولگرا خواهد بود.

وی ضمن بيان اين مطلب افزود: معتقدم جريان قالب همچنان از آن اصولگرايان خواهد بود چون عملكرد اصلاح طلبان در طول هشت سال كه در حاكميت قرار داشتند با عدم استقبال مردم روبرو شد بنابراين رئيس جمهور آينده اصولگرا خواهد بود.

نماينده مردم مشهد در مجلس در ادامه درباره اينكه عده اي معتقدند اصولگرايان در صددند كه ميرحسين موسوي وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شود تا از وی حمايت نمايند تصريح كرد: اصولگرايان هرگز به دنبال ميرحسين نخواهند رفت البته اين يك شيوه تكراري است و اصلاح طلبان در دوم خرداد هم به سراغ وی رفته بودند اما از ميرحسين جواب منفي شنيدند تا اينكه در انتخابات 76 پوستر مشترك خاتمي و ميرحسين را منتشر كردند.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با تاكيد بر اينكه حتي اگر ميرحسين وارد فضاي انتخابات شود، نمي تواند راي بياورد تاکید کرد: نسل جوان وی را نمي شناسد زيرا موسوي متعلق به يك دوره و زمان خاصي بود و ا كنون شرايط عوض شده است بنابراين تصور مي كنم حتي اگر وی وارد گردونه انتخابات آتي رياست جمهوري شود نمي تواند حائز اكثريت آراء شود.

اين فعال سياسي ادامه داد: تمامي اين برنامه ها فقط به خاطر آن است كه دوم خردادي ها زير نام موسوي قرار بگيرند تا بدين وسيله چهره اي موجهي را پيدا كنند اما خود وی بارها اعلام كرده است كه كانديدا نخواهد شد.

برخي رسانه هاي دوم خردادي براي چندمين بار طي ماههاي گذشته باز هم خبري از مير حسين موسوي منتشر كردند تا به قولي با موج سوراي خبري خودساخته كانديداهاي خود را در سايه قرار دهند خبر اين بود: يكي از چهره هاي مطرح اصولگرايان اخيرا پيشنهاد نامزدي ميرحسين موسوي را از جانب تشكل متبوع خود مطرح كرده است اين موضوع را با تشكل هاي اصولگرا در ميان گذاشتيم.
 
  
 اصولگرايان از مسيرحسين موسوي حمايت نكرده اند

سيدرضا اكرمي، عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اصولگرايان به هيچ عنوان از كانديداتوري ميرحسين موسوي حمايت نكرده اند و من اين خبر را به شدت تكذيب مي كنم و اين خبر را به دور از واقعيت عنوان مي كنم.

وی خاطرنشان كرد: قطعا ميرحسين موسوي به صحنه انتخابات نخواهد آمد كه بخواهد كانديداي جناحي باشد، اين سخنان فقط يك فضاسازي سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري است و بس.

* در صورت تمايل ميرحسين موسوي براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري، اين موضوع را در جبهه اصولگرايان بررسي مي كنيم

همچنین مجتبي شاكري، دبير سياسي جمعيت ايثارگران گفت: اخباري مبني بر حمايت اصولگرايان از كانديداتوري ميرحسين موسوي، تلاش هاي چالشي رسانه اي است، چرا كه ايشان نه در اين دوره و نه در دوره هاي قبل تمايلي به شركت در انتخابات نشان نداده است.

وی افزود: چنانچه ميرحسين موسوي اظهار تمايل براي حضور در صحنه انتخابات كند، اصولگرايان همانطور كه به مقبوليت ديگر افراد مي پردازند، ايشان را هم مورد بررسي قرار مي دهند.

وي در ادامه از تشكيل نشدن نشستي در مورد ساز و كار انتخابات در ميان اصولگرايان گفت و خاطرنشان کرد: مجموعه اصولگرايان حضور نشست جبهه اي در مورد ساز و كار انتخابات و برنامه هاي انتخاباتي نداشته اند ولي در اين ميان گزينه هايي با موقعيت هاي ويژه تر نسبت به موسوي هم وجود دارد.

دبير سياسي جمعيت ايثارگران تصریح كرد: اگر ميرحسين موسوي اعلام آمادگي كند بحث كانديداتوري وي قابل بررسي است و اصل براي ما داشتن ويژگي هاي اصولگرايي است كه در گفتمان اصولگرايي مطرح شد.

شاكري همچنين تاکید كرد: افرادي مي توانند كانديداي مطرح اصولگرايان باشند كه از مقبوليت برخوردار باشند و با شجاعت بتوانند نيازهاي ملت را برطرف كنند ما به دنبال شخصي هستيم كه امكان راي آوري و به صحنه آوردن مردم را داشته باشد.

*اصولگرايان هرگز به دنبال ميرحسين نخواهند رفت

جواد آرين منش، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با تاكيد بر اينكه اصولگرايان هرگز به دنبال ميرحسين موسوي نخواهند رفت گفت: رئيس جمهور آينده، اصولگرا خواهد بود.

وی ضمن بيان اين مطلب افزود: معتقدم جريان قالب همچنان از آن اصولگرايان خواهد بود چون عملكرد اصلاح طلبان در طول هشت سال كه در حاكميت قرار داشتند با عدم استقبال مردم روبرو شد بنابراين رئيس جمهور آينده اصولگرا خواهد بود.

نماينده مردم مشهد در مجلس در ادامه درباره اينكه عده اي معتقدند اصولگرايان در صددند كه ميرحسين موسوي وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شود تا از وی حمايت نمايند تصريح كرد: اصولگرايان هرگز به دنبال ميرحسين نخواهند رفت البته اين يك شيوه تكراري است و اصلاح طلبان در دوم خرداد هم به سراغ وی رفته بودند اما از ميرحسين جواب منفي شنيدند تا اينكه در انتخابات 76 پوستر مشترك خاتمي و ميرحسين را منتشر كردند.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با تاكيد بر اينكه حتي اگر ميرحسين وارد فضاي انتخابات شود، نمي تواند راي بياورد تاکید کرد: نسل جوان وی را نمي شناسد زيرا موسوي متعلق به يك دوره و زمان خاصي بود و ا كنون شرايط عوض شده است بنابراين تصور مي كنم حتي اگر وی وارد گردونه انتخابات آتي رياست جمهوري شود نمي تواند حائز اكثريت آراء شود.

اين فعال سياسي ادامه داد: تمامي اين برنامه ها فقط به خاطر آن است كه دوم خردادي ها زير نام موسوي قرار بگيرند تا بدين وسيله چهره اي موجهي را پيدا كنند اما خود وی بارها اعلام كرده است كه كانديدا نخواهد شد.
   
   
   
   
   

   

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته: 3

ناشناس

|

GERMANY

|

15:49 – 1387/08/21

0
0
آقای میر حسین موسوی مدیری توانا و صدیق هستند زیرا در زمان بحرانی جنگ تحمیلی با وجود فشارهای فراوان دشمنان و درآمد بسیار پایین نفتی هرگز مشکل خاصی در زمینه دسترسی مردم عادی به کالاهای ضروری با قیمت کم پیش نیامد. درست است که کالاهای لوکس کمیاب بود ولی همه حداقل را ذاشتند و قحطی که در جنگها امری طبیعی است اتفاق نیافتاد و این نشانگر درایت ایشان و همکارانشان بود. بنابر این آمدن آقای موسوی و استفاده از تجارب ایشان بسیار سازنده خواهد بود.

ناشناس

|

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

|

17:07 – 1387/08/21

0
0
من در جواب آقای جواد آرین منش عرض می کنم شما اشتباه فکر می کنیدومی گویید جوانان ونسل جدید مهندس موسوی را نمی شناسد .بلکه مهندس موسوی را بهتر ازشما می شناسند زیرا امام (ره) می شناسنند من می گوییم مهندس موسوی جزو افراد انگشت شماری هستند که بدون شعار در خط امام مانده ودر قلب ملت مخصوصا قشر مستضعف و جوان جا دارد

ناشناس

|

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

|

17:09 – 1387/08/21

0
0
مطمئن باشيد اگر آقاي ميرحسين موسوي كانديدا شوند قطعا رئيس جمهور خواهند شد همه مردم او را دوست دارند
 
نام:

 
ایمیل:

 
* نظر:

 
 

دیدگاه ها غیرفعال است