محور انتخابات در ایران بر وحدت نیروها و احزاب است

3

محور در انتخابات ایران با توجه به بافت حاکمیتی و ساختار جامعه ما اصولاً بر وحدت نیروهای انقلاب است و در این نگرش احزاب با یکدیگر نقش‌آفرین خواهند بود.

مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در خصوص سازوکار حضور احزاب در انتخابات ایران گفت: در قواعد بینالمللی تعریفی از حضور و مشارکت احزاب در انتخابات وجود دارد اما در کشور ما رفتارهای سیاسی تابع این موضوع نیست، در کشور ما جریان بیش از حزب کاربرد دارد و در یک جریان فکری احزاب بهنوعی تشکیل جبهه میدهند و جبهه متشکل از چند حزب است که همه باهم یک ائتلاف بزرگ را رقم میزنند و غیر از احزاب از اقشار دیگر نیز دعوت میشود.

وی افزود: در این فرایند از لایههای مختلف اجتماعی برای مشارکت دعوت میکنند و فهرست انتخاباتی بر همین اساس بسته میشود و این مجموعه نمایندگی از کل جامعه اعم از احزاب، اصناف، اقشار و سازمانهای مردمنهاد را در بردارد.

دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با نگاهی به شکلگیری ائتلافها و در سایه قرار گرفتن احزاب تصریح کرد: در چهار دهه گذشته در کشور ما این موضوع بهصورت پیشفرض تثبیتشده که یک حزب نمیتواند نمایندگی جامعه را بر عهده بگیرد؛ لذا ائتلافها شکل میگیرند، ائتلاف راهی برای حضور اقشار گوناگون شامل بانوان، دانشگاهیان، حوزویان و… است.

عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: در شهرهای بزرگ بهصورت لیستی رأیگیری میشود، تجربه نشان داده در این نقاط، مردم توجه به یک لیست خوب دارند و اگر مجموعه تصمیمگیرنده، مرجعیت تصمیمگیری خوبی باشد، مردم اعتماد میکنند و به آن لیست رأی میدهند ولی اگر نباشد، یک فرد نمیتواند بهخودیخود موردتوجه قرار بگیرد. همانطور که در انتخابات گذشته مشخص شد فهرستهای متعدد آمده و رأیها پراکندهشده و درواقع رقیب موفق شده است.

وی در پایان به این نکته اشاره کرد که محور در انتخابات ایران با توجه به بافت حاکمیتی و ساختار جامعه ما اصولاً بر وحدت نیروهای انقلاب است و در این نگرش احزاب با یکدیگر نقشآفرین خواهند بود.

دیدگاه ها غیرفعال است