مجموعه‌هاي نظام زير چتر ولايت فقيه هستند

1

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران گفت: آرمان‌هاي امام و قانون اساسي راه آينده نظام را مشخص كرده و همه مجموعه‌ هاي نظام زير چتر ولايت فقيه هستند.

 

مجتبي شاكري در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اظهار داشت:‌ جبهه دوم خرداد براي عبور از بحران عدم مشروعيت يك سلسله رفتارهايي در پيش گرفته كه بخشي از آن پرداختن به خبرگان به عنوان ميداني براي كسب قدرت است. وي افزود: پيش از اين هم در انتخابات شوراي شهر، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم اين راهبرد را دنبال مي‌كردند تا حاكميت را دوگانه نشان دهند. شاكري ادامه داد: آنها با دميدن در اين مسائل در صددند رأي از دست داده خود را به دست بياورند و كساني كه وقتي بر مجلس ششم و رياست جمهوري هفتم و هشتم حاكم شدند نوع رفتارشان با مردم موجب سلب اطمينان مردم از آنها شد.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران تاكيد كرد: راهبرد رسانه‌اي دوم خرداد استفاده ابزاري از چهره‌هاست تا جايي كه شخصيت‌هاي از قطار پياده كرده دوران حاكميت خودشان را امروز مي‌خواهند با فضاسازي سوار قطار اصلاحات كنند و چنين ترفندي از نظر مردم دو چهره‌گي تلقي مي‌شود.

وي گفت: رفتار هماهنگ دوم خرداد با سياست رسانه‌اي بيرون از مرزها در ماجراي خبرگان نيز اتفاق افتاد و دوم خرداد‌ي‌ها مكرراً نشان دادند كه تعلق خاطري به شخصيت‌ هاشمي رفسنجاني ندارند و در ماجراي مجلس ششم و اختلاف در رياست جمهوري نهم كاملاً اين جهت‌گيري را نشان دادند.

وي ادامه داد: تلاش براي اينكه ميدان خبرگان را ميدان اختلاف نظر نشان دهند در حالي است كه كاركرد و وظيفه خبرگان درمسايل سياسي روزمره نيست. شاكري تاكيد كرد: حضور داشتن يا نداشتن در هيئت رئيسه بر هيچ يك از اعضا جايگاه ويژه‌اي را ايجاد نمي‌كند و خبرگان با سالي دو سه جلسه‌اي كه تشكيل مي‌دهند دستورهاي ويژه‌اي را دنبال مي‌كنند كه با مسايل روزمره سياسي فاصله دارد و گروه‌هاي سياسي نمي‌توانند با ترفندهاي رسانه‌اي آن را به نفع خود مصادره كنند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران افزود: آرمان‌هاي حضرت امام و قانون اساسي راه ‌آينده نظام را كاملاً مشخص كرده و همه مجموعه نظام زير چتر ولايت فقيه است و بدون بن بست‌ مي‌توانند به راه خود ادامه دهند و ما در ساختار نظاممان قدرت‌هاي مقابل هم نداريم. وي خاطرنشان كرد: تمام اركان نظام و نهادهاي مدني در راستاي آرمان‌هاي امام و ساختار مبتني بر ولايت فقيه به وظايف خود عمل مي‌كنند.

شاكري تصريح كرد: تعيين جناح‌ بندي و رويارويي قدرت در خبرگان به نوعي استيصال كساني است كه هنوز نمي‌خواهند ساختار جمهوري اسلامي را آنگونه كه هست درك كنند كه توهمي كه در مورد جمهوري اسلامي دارند چيزي است كه با واقعيت فاصله بسيار دارد.

وي گفت: همين توهم مكرر موجب به كج راهه رفتن خودشان و به خطا كشيدن استكبار آمريكا در سهم مسايل داخلي ايران شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است