بلوار مدیریت به نام آیت الله مهدوی کنی نامگذاری می شود

1

به گزارش ایرنا، مجتبی شاکری روز چهارشنبه در مراسم نامگذاری یک پل به نام شهید خلیلی شهید امربه معروف و نهی از منکر گفت: همچنین معابری به نام های طاهره صفارزاده، سپیده کاشانی، حبیب الله عسگراولادی و جورج جورداق نامگذاری شده است.

 

وی اظهار کرد: اگر پرچم امر به معروف و نهی از منکر بر زمین گذاشته شود و مردم نسبت به آن بی تفاوت باشند، تمام اجزا از هم گسسته می شود.

وی تصریح کرد: علی خلیلی پرچمی از یک مکتب و اندیشه است که با نامگذاری این پل به نام آن شهید، ارزش ها زنده نگاه داشته می شود.

شاکری با اشاره به کج فهمی هایی که در خصوص حوادث اسیدپاشی اصفهان صورت گرفته، اظهار کرد: کسانی که برای تخریب امر به معروف و نهی از منکر، حوادث اخیر را به این موضوع ارتباط می دهند بدانند که آب بر آسیاب دشمن می ریزند چرا که هیچ انسانی این حادثه را تأیید نمی کند.

وی ادامه داد: این پدیده بسیار شوم و وحشیانه بوده است و صرفا برای خراب کردن چهره فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

همزمان با هفته امر به معروف و نهی از منکر پل سواره رو در ابتدای خیابان قصرفیروزه در منطقه 15 تهران با حضور رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر، شهردار منطقه 15 و مادر شهید علی خلیلی به نام شهید خلیلی شهید امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شد.

 

دیدگاه ها غیرفعال است