مهم این است که در ترازوی شهید محبی چه وزنی داریم

2

رئیس کمیته فرهنگی با حضور در مراسم مجتمع نابینایان شهید محبی به مناسبت 22 مهر ماه روز جهانی عصای سپید به ایراد سخنرانی پرداخت .

وی با تجلیل از شخصیت طلبه نابینا و متعهد شهید محبی که در روزهای آغازین پس از انقلاب در غرب کشور برای انجام وظیفه سازندگی و فرهنگی حضور پیدا کرد و توسط ضد انقلاب و انفجاری که در ماشینش صورت گرفت به شهادت رسید .

مجتبی شاکری از ظرفیت های بسیار که پروردگار در وجود انسان قرار داده سخن گفت. وی افزود : ما می توانیم یکی از سه شاکله شخصیتی را برای خودبرگزینیم ، شخصیت منفعل ، شخصیت فعال و شخصیت پیشتاز و پرچمدار . کسانی که در مقابل رخدادها حرکتی از خود نشان نمی دهند ، منزوی و جامعه گریز شخصیتی منفعل دارند اما کسان دیگری با دسترس بودن امکانات تلاش می کنند و بر مشکلات غلبه می یابند . این گروه شخصیتی فعال ولی وابسته به آماده بودن شرایط و امکانات دارند اما آنچه که ما از آن به بزرگی یاد می کنیم پیشتازان و پرچمدارانی هستند که همچون شهید محبی و همه ی شهیدان و ایثارگران در نبود امکانات شرایط را مدیریت می کنند . بن بست و ناامیدی برای آنها معنا ندارد همچون لوکوموتیو واگن ها را به دنبال خود می کشد. تاریخ با روحیه جهادی و افق بلند نگاه چنین شخصیت هایی راه به سوی آینده روشن می پیماید .

عضو شورای شهر در پایان بندی سخنانش گفت : ما با شناخت خود و عمل براساس روحیه جهادی می توانیم نگاه جامعه را نسبت به خود احترام انگیز بسازیم. ما خود جایگاهمان را در جامعه و مدیریت آن رقم میزنیم .

دیدگاه ها غیرفعال است