ثریا زنده می شود

1

خلاصه مجموعه داستان

” ثریا زنده می شود”

نوشته حشمت عباسی( باغبان)

 راوی مرد تنهایی است، او در

این مجموعه شامل چهار داستان است: ( ثریا زنده می شود. ارواح ناخوانده، فال بد یا خوب، انسان های کوچک با ادعا های بزرگ)

خلاصه : ثریا زنده می شود

راوی مرد تنهایی است، او در جستجوی خانه ای بزرگ در شمال شهر است. بالاخره در منطقه ای خوش آب و هواخانه می خرد. شب ها صدا های عجیب و غریبی در خانه می شنود. در جستجوی صدا، به دو توده بر می خورد.

توده ها دو موجود از کره ای دیگر هستند به نام حای و حی. حای می میرد و حی بیوه می شود. حی در خانه راوی می ماند. حی می تواند خود را به هر شکلی که می خواهد در بیاورد. راوی بعد از مدتی به حی علاقه مند می شود. حی گرمای مطبوعی دارد. راوی همسرش ثریا را از دست داده است. حی به شکل ثریا در می آید و با راوی ازدواج می کند. کمی بعد آن ها صاحب فرزند می شوند.

دیدگاه ها غیرفعال است