اصولگرايان و ضرورت هرچه بيشتر وحدت

1

خبرگزاري آريا- با گذشت يكسال از انتخابات رياست جمهوري دهم و به حاشيه رفتن جريان اصلاحات از صحنه سياسي در كشور، گويا طيف هاي مختلف اصولگرايي با خيال اينكه رقيب از ميدان رقابت به كناري رفته قصد دارند تا خط كشي هاي في مابين خود را تقويت كرده تا در عرصه انتخابات آتي با وزن كشي جدي جايگاه جديد شان را نسبت به ديگر طيف ها معلوم نمايند.
جمعيت ايثارگران براي جبران نارسايي جريان راست سنتي تشكيل شد

يكي از اعضاي جمعيت ايثارگران هدف از شكل گيري جمعيت ايثارگران را اينگونه شرح مي دهد كه اين حزب در سال 75 با هدف نقد عملکرد دولت وقت و نوآوري در عرصه سياست شروع به فعاليت کرد و قصد داشت از اين طريق نارسايي هاي تشکل هاي سنتي جريان راست را جبران کند.
علي يوسف پور گفت: جمعيت به دنبال فراگيري عام نيست از اين رو هميشه سعي کرده است که روابطش با اعضا و هودارانش تعريف شده باشد و تا الان به فکر آن نبوده که روزنامه يا سايت خبري را راه اندازي کند.
وي در مورد تأثيرگذاري سياسي جمعيت ايثارگران افزود: جمعيت يک برنامه راهبردي نظير تبعيت از مقام ولايت و پافشاري روي اصول و ارزش ها دارد و براساس آن ، مشي ما بيشتر تصميم سازي براي تصميم گيران کشور است .
عضو هيات موسس و شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران در مورد ريزش نيروهاي موثر جمعيت ايثارگران و آينده سياسي آن اظهار داشت: جمعيت مي تواند خود را بازسازي کند تا نقش موثرتري را در صحنه سياسي کشور ايفا نمايد.
بدون پشتوانه مردمي هيچ حزبي دوام سياسي نخواهد داشت // خدا رحمت کند کسي را که قد و اندازه خود را مي شناسد
اما در مقابل اين ديدگاه اعضاي برجسته جبهه پيروان خط امام و رهبري به شدت موضع گرفتند. دبيركل جامعه زينب بر اين باور است كه جمعيت ايثارگران بدون داشتن پايگاه مردمي هميشه سعي داشته در عرصه قدرت و حاکميت با هدف تصميم سازي براي مسئولان نقش آفريني کند تا از اين طريق کسب کرسي نمايد.
مريم بهروزي، عضو شوراي مرکزي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: به رغم ادعاهاي جمعيت ايثارگران مبني بر نوآوري در جناح اصولگرا و تأثيرگذاري در صحنه تصميم سازي، اين جبهه پيروان خط امام و رهبري بود که با پايگاه قوي اجتماعي در مجلس بيشتر کرسي ها را کسب و لاريجاني را در جايگاه رياست قرار داد.
وي در مورد احتمال فائق آمدن جمعيت ايثارگران در مواجهه با ريزش نيروهاي موثرش افزود: هر حزب و تشکيلاتي که درصدد کسب کرسي هاي قدرت باشد ولي از پشتوانه مردمي برخوردار نباشد نمي تواند ادامه دهد. اين از آموزه هاي شهيد بهشتي است.
اين فعال سياسي تصريح کرد: اصولگرايان از اول راه چند طيف بودند و همه با هم هماهنگ و هم سليقه نبودند موقعي که شوراي هماهنگي تشکيل شد همه براي همکاري دور هم جمع شدند اين امر تا انتخابات رياست جمهوري نهم ادامه داشت که در آن مقطع اولين گروهي که شورا را ترک کرد و جدا شد جمعيت ايثارگران بود.
وي اضافه کرد: در حال حاضر رايحه خوش و ايثارگران يک طيف هستند که وزن آنها در مجلس بيشتر از 32 نماينده نيست درحاليکه 123 نماينده عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري هستند.
در همين راستا ابوالقاسم رئوفيان ديگر عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام رهبري هم ايثارگران را از نقد شديد خود بي نصيب نگذاشت و خاطر نشان كرد: طرح مباحثي مبني آنکه جمعيت ايثارگران در سال 75 با هدف نوآوري و برطرف کردن نارسايي هاي راست سنتي شروع به فعاليت کرد معلوم نيست با چه هدفي از سوي اعضاي اين جمعيت بازگو مي شود.
ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با آريا گفت: در شرايط کنوني هيچ ضرورتي راجع به مطرح شدن چنين مواضعي در عرصه سياسي احساس نمي شود مگر آنکه اين حزب از فعاليت 14 تشکل خوشنام و با سابقه نظير موتلفه، جامعه اسلامي مهندسين، جامعه اسلامي فرهنگيان و … در جبهه پيروان خط امام رهبري نگران است و ترس دارد.
وي افزود: اگر جمعيت ايثارگران بخواهد خودش را محور و کاتاليزور اتخاذ تصميم گيري ها در جناح اصولگرايان معرفي کند اصلا به صلاح نيست وگرنه در صورت تداوم چنين مشي مسائل ديگري مطرح مي شود که قطعاً به نفع اين تشکل نخواهد بود.
عضو شوراي مرکزي جبهه پيروان خط امام و رهبري تصريح کرد: وزن جبهه با وزن جمعيت ايثارگران قابل مقايسه نيست و به آنها نصيحت مي کنم اين پند را گوش بگيرند که ‹ خدا رحمت کند کسي را که قد و اندازه خود را مي شناسد.›
وي اضافه کرد: اگر اين حزب تمايل دارد به عضويت جبهه دربيايد تقاضاي خودش را کتباً بدهد تا در کميسيون تصميم گيري بررسي شود شايد از اين طريق تعديلي در نوع مواضع و قضاوت هاي آنها بوجود بيايد.
دبيرکل حزب اسلامي ايران زمين اظهار داشت: ريزش نيروهايي نظير روح الامين و دانش جعفري از جمعيت ايثارگران حاکي از اتخاذ مواضع نامتعادل آن حزب است که باعث شده افراد متعادل و ميانه رو در عرصه هاي تصميم سازي و اظهار نظر از حوزه فعاليت در جمعيت ايثارگران کنار بکشند.
مشي راهبردي جمعيت ايثارگران حفظ اصول، ارزش ها و وحدت جريان اصولگرايي است
در مقابل ديدگاه هاي مذكور شاكري دبير كميته جمعيت ايثارگران به نوعي مواضع حزب مطبوع خود را تعديل مي كند و مي گويد: معمولا در انتخابات شوراها، مجلس و رياست جمهوري ميان گروه هاي مختلف جريان اصولگرا رايزني هايي صورت مي گيرد تا فهرست مشترکي ارائه شود.
البته مجتبي شاکري با كنايه به اعضاي برجسته جبهه پيروان خط امام و رهبري از جمله عسگر اولادي و باهنر كه در انتخابات رياست جمهوري دهم به طرح دولت وحدت ملي چراغ سبز نشان دادند گفت: اين وفاق ميان اصولگرايان شکل نگرفت و برخي از طيف ها به سمت آقاي هاشمي براي تشکيل دولت وحدت ملي رفتند تا اين هدف را با پيروزي يکي از کانديداها به جز احمدي نژاد محقق کنند.
وي با بيان اينکه سال هاست که فردي محوريت جناح راست را برعهده ندارد افزود: در اردوگاه اصولگرايان شخص محور نيست و آقاي ناطق نوري هم در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تنها يک عضو بود. مقام معظم رهبري محور حرکات طيف هاي اصولگرا هستند که به تناسب موضوعاتي که پيش مي آيد مخصوصاً انتخابات رايزني ها شکل مي گيرند.
اين فعال سياسي تصريح کرد: جمعيت ايثارگران در سال 75 با هدف جلوگيري از بازگشت سرمايه داران، حاکميت قدرت و ثروت، مخدوش شدن چهره عدالت، تهاجم فرهنگي و … پا به عرصه سياسي گذاشت زيرا دولت وقت نسبت به آن مسائل بي اعتنا بود.
وي اضافه کرد: در آن سال نيروهاي ايثارگر و فعال در جنگ تحميلي دور هم جمع شدند تا به انزواي نيروهاي انقلاب خاتمه دهند.
شاکري نقد برخي جريانات اصولگرا به جمعيت ايثارگران مبني بر خروج آن از شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي را نپذيرفت و خاطرنشان کرد: اولين گروه جداشده از شورا جمعيت نبود بلکه چون خلاف ميثاق عمل شد خود کانديداها آن را برناتابيدند چراکه شورا تک روي کرد.
وي اظهار داشت: مشي راهبردي جمعيت حفظ اصول، ارزش ها و وحدت جريان اصولگرايي است و اگر مخدوش شود جمعيت ايثارگران ادامه تعامل را مجاز نمي داند.
ادعاي ايثارگران صحت ندارد
اما ادعاهاي شاكري بي جواب نماند و احمد كريمي اصفهاني به آنها پاسخ داد. وي گفت: ادعا با واقعيت دو مقوله جدا از هم هستند از اين رو وقتي جمعيت ايثارگران معتقداست در سال 75 هنگام ورودش به صحنه سياست، جناح راست سنتي در انزوا بود اصلا صحت ندارد.
دبيركل انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار تصريح کرد: امام خميني(ره) پيروزي انقلاب اسلامي را حاصل عمل و خواست همه اقشار جامعه و مردم دانستند و ايستادگي همه بود که در جنگ صدام نتوانست حتي يک وجب از خاک ايران را تصرف کند. لذا جايگاه کنوني اصولگرايان حاصل تلاش همه گروه ها هست و مربوط به يک طيف نمي شود.
وي با بيان اينکه اصولگرايان هيچ وقت در انزوا نبودند افزود: البته شايد يک گروه قبل از پيوستن به جريان اصولگرا در انزوا بود ولي بعداز آن صاحب جايگاه شد که مي تواند چنين مسئله اي اتفاق افتاده باشد اما برعکس آن خير.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي تصريح کرد: موضع جمعيت ايثارگران مثل فردي است که داشت آب وي را مي برد و او مي گفت همه دارند غرق مي شوند.
وي در مورد ادعاي جمعيت ايثارگران مبني بر عدم وفاق جبهه پيروان خط امام و رهبري با ساير طيف هاي جريان اصولگرا در زمان انتخابات رياست جمهوري و رفتن آن به سوي طرح دولت وحدت ملي که گفته مي شد از سوي هاشمي رفسنجاني دنبال مي شود اضافه کرد: اين خلاف واقع است چراکه آقايان عسگراولادي و باهنر در همان مقطع راجع به اين قضيه موضع گرفتند و صحبت هاي شان در تلويزيون پخش شد.
دبيرکل انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار در پايان با بيان اينکه معلوم نيست نبش قبر اين قضايا با چه هدفي انجام مي شود اظهار داشت: جمعيت ايثارگران و هر گروه و حزب ديگر تا زماني مي توانند در عرصه سياست موثر و اثرگذار باشند که وحدت و يکپارچگي خود را با جريان اصولگرا حفظ کنند والا اين جزء منفعت رقيب سودي نخواهد داشت.
در كل آنچه مي بايست مورد عنايت طيف هاي مختلف درون اردوگاه اصولگرا قرار گيرد آنست كه آنها با وحدت توانستند توجه مردم را از جريان اصلاحات به سمت خود جلب كنند و در انتخابات شوراي شهر دوم و سوم، مجلس هفتم و هشتم و رياست جمهوري نهم و دهم پيروز ميدان لقب بگيرند لذا فراموش كردن اين اصل موجب خواهد شد تا تفرق در ميان آنها شكل گرفته و جريان رقيب از اين فضا به نفع خود بهره گيرد تا در يك غافل گيري همانند دوم خرداد سكاندار هدايت كشور شود.

دیدگاه ها غیرفعال است