اصولگرايان فهرست قابل قبول ارائه مي کنند/ حضور چهره هاي افراطي در ليست انتخاباتي، عدول از خط قرمز است

1

سهميه بندي در کار نيست و قرار است در هر حوزه انتخاباتي يک فهرست اصولگرا از مجموعه بيرون بيايد.

مجتبي شاکري، عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران،درباره شاخص هاي شوراي ائتلاف اصولگرايان براي تعيين ليست انتخاباتي و تاثير قرار گرفتن چهره هاي جنجالي در اين ليست بر نتايج انتخابات، به خبرگزاري آريا گفت: مدل کنوني که اصولگرايان براي ورود به انتخابات مجلس دارند، مشابه  دوره هاي قبل نيست و تمام اضلاع اصولگرايي اعم از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي در اين مدل حضور دارند. سازو کاري که براي رسيدن به مصداق تعيين کردند و عهدي که بستند مبني بر اينکه سهم خواهي در قضايا نباشد، اين کمک مي کند اين مدل بتواند جز برجسته ترين شيوه هاي ورود اصولگرايان به انتخابات باشد. انتظار مي رود براساس اين شاخص هايي که تعيين شده، اصولگرايان فهرست قابل قبولي ارائه کنند و دغدغه خاصي در مورد کساني که در اين فهرست قرار مي گيرد، نباشد.
وي افزود:بايد تعريف عملياتي از تقسيم بندي افراطي و ميانه رو شکل بگيرد. تعريف واژه اعتدال آنگونه که آقاي روحاني بيان کرده است تعريف درستي نيست. اعتدال يعني ولايت و افراط گرايي خارج شدن  از خط قرمزهايي است که ولايت فقيه تعيين مي کند. دولت اگر يک استانداري داشته باشد که در فتنه نقش داشته اين حرکت افراطي است اگرچه دولت خود را دولت اعتدال بداند و اين قابل قبول نيست. يا اگر کارگزاران کساني را در فهرست شان قرار دهند که در قضاياي فتنه 88 نقش داشته اند اين کار افراطي از سوي کارگزاران است که خود را ليبرال مي دانند و شکستن خط قرمزهاي موجود تلقي مي شود. در مورد اصولگرايان نيز به همين شکل است اگر از شاخص هاي تفکر انقلابي عدول کنند، شکستن اصول گفتمان انقلابي است.
شاکري با بيان اينکه در بحث فهرست انتخابات اصولگرايان سهميه بندي در کار نيست، گفت: دراستان ها که به صورت مستقل در شوراي معتمدين تصميم گيري مي شود. در تهران هم سازو کاري که در شورا تعيين شده يعني فهرست مطابق همان شاخص ها به مصداق تبديل مي شود و اگر اختلافي هم باشد در شوراي داوري حل مي شود. بنابراين سهميه بندي در کار نيست و قرار است در هر حوزه انتخاباتي يک فهرست اصولگرا از مجموعه بيرون بيايد و بر اساس همان هم اصولگرايان با هم رقابت نکنند.

 

این گفت و گو را در سایت خبری آریا مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است