یادداشت

این روزها بحث وارونگی هوا در کمتر محفلی است که نقل مجلس نباشد...

یک صحنه و دو بازیگر؛ عنوانی که می توان به رابطه جامعه با دو عنصر زن و مرد داد...

سال 88 سال عبرت برای جناح های سیاسی محسوب میشود زیرا در این سال دو حماسه بزرگ به وقوع پیوست اولین حماسه حماسه بیست و دوم خرداد بود و حماسه دوم حماسه بیست و دوم بهمن ماه بود که همه مردم با گرایش های سیاسی متفاوت در آن حضور پیدا کردند و بار دیگر با انقلاب خود پیمان بستند.