آیین رونمایی از کتاب «مجتبی» به روایت جانبازمجتبی شاکری در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 1401 برگزار شد.

قهرمان کتاب «مجتبی» در مراسم رونمایی از مجموعه خاطرات خود گفت: این کتاب تلفیقی از واگویه های درونی من، توصیف وقایعی که در آنها نقش مستقیم داشتم، توصیف وقایعی که شاهد آن بودم و نیز جریان کلی و غالب حاکم بر فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در مقاطع مختلف است.

مجتبی رحماندوست، نویسنده انقلابی نیز در آیین رونمایی از کتاب «مجتبی» با اشاره به سفر حج مشترک 40 سال قبل خود با وی اظهار کرد: سال 61 آقای شاکری به نظرم تازه مجروح شده بودند که با هم در صحرای منا آشنا شدیم و من کتاب ایشان را، نه این کتاب کاغذی بلکه کتاب وجودی آقای شاکری را آنجا مطالعه کردم.

معصومه رامهرمزی، نویسنده دفاع مقدس , و صاحب کتاب سال «یکشنبه آخر» نیز در سخنانی از زاویه دید یک مخاطب به تبیین وجه انسانی شخصیت مجتبی شاکری به عنوان یک جانباز پرداخت...

محمدرضا سرشار با اشاره به اهمیت «بیان» در خلق آثار ادبی گفت: در کتاب «مجتبی» خاطرات جانباز مجتبی شاکری به دلیل تسلط وی به داستان نویسی به نحوی بیان شده که شکل داستانی جذابی به خود گرفته است.