عکس یا برعکس

1

 کوچک کردن تاریخ یک انقلاب بزرگ در قاب ساکت و صامت این عکس می تواند

 کوچک کردن تاریخ یک انقلاب بزرگ در قاب ساکت و صامت این عکس می تواند برای بسیاری از شخصیت ها با گرایش های متعارض تکرار شود و با جملاتی کوتاه کج راهه ای را برای جهت دادن به بیننده باز کند؛ جفا به حقیقت است. تمسک به این شیوه کمک به روشنگری و غبار زدایی از حافظه تاریخی مخاطب نیست.
حذف تمامی درسها و عبرت ها و  ریزشها و رویش های ۴۰ ساله در حالت بی زبانی عکس را می توان گفت  تغییر و یا حتی تقلب در واقعیت.
بی تردید داوری مکتب امام (ره) و وصیت‌نامه آن‌ معمار بزرگ درباره اشخاص، جریانات و تصویر شفاف از واقعیت چهل ساله انقلاب در منشورگام دوم مقام معظم رهبری ترازویی برای سنجش واقعیت بزرگترین انقلاب قرن است.
خواسته یا ناخواسته نباید با تراشیدن تاریخ انقلاب و قرار دادن آن در قاب محدود عکس فضای ذهنی مخاطب را به کج راهه کشاند و با آمیختن شیطنت آمیز حق و باطل پدیده فتنه انگیز هیاهو برای هیچ را القا کرد.
 

دیدگاه ها غیرفعال است