صحن شورای شهر

نوع رسانه
8:23
پاسخ شاکری به توهین روزنامه شجاع‌پوریان

پاسخ شاکری به توهین...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 2 years ago
توسط صحن شورای شهر
پاسخ شاکری به توهین روزنامه شجاع‌پوریان...
12 1
230 مشاهده شده
جزئیات
722 مشاهده شده
1 media