رسانه

نوع رسانه
7:28
دلایل صریح مخالفت شاکری با تصویب برنامه ۱۷۰۰ میلیاردی در منطقه ۱۲

دلایل صریح مخالفت شا...

جزئیات
توسط kh.rajab 2 years ago
دلایل مخالفت صریح مجتبی شاکری با تصویب ب...
2 0
191 مشاهده شده